E-Government E-Government

በኢትዮጵያ የፈጠራ ስራዎችን በማስፋፋት የስራ እድል በመፍጠር፤ በማቆየት እና በተጨማሪ በመንግስትና በግል ድርጅቶች ውስጥ የፈጠራ እድገትን ማፋጠን ያስፈልጋል ፈጠራ ማለት በምርቶችሂደቶች እና በሌሎች የንግድ እንቅስቃሴዎች ላይ የተደረጉ ለውጦች ሲሆኑ ኩባንያዎች ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን እንዲላመዱ፤ እሴት እንዲጨምሩ እና የበለጠ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ሊያግዙ፤ የሥራ ዕድል ፈጠራ አማራጮችን ሊያስፋፉ ይገባል፡፡

በተጨማሪም የሰው ሃይልና የአሰራር ስርአት ዘዴዎችን በማጎልበት፤ ተፎካካሪነትን በማሳደግ፤ በጥራትና በእውቀት ላይ የተመሠረተ ባህሪን በማስፋት፤ ማህበራዊና ኢኮኖሚያው ችግሮችን መፍታት እና የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ተሳትፎን በማሳደግ ፈጠራን መደገፍ ያስፍልጋል:: የዘርፉ የሚወጡ ፓሊሲዎች የአዳዲስ ፈጠራዎች ዉጤቶችን ለማበረታታት ታሳቢ ባደረገ መልኩ እንዲቃኝ ማድረግም አስፈላጊ ነው፡፡

በኤኖቬሽን አማካኝነት የማህበራዊ ፈጠራዎች፤ የንግድ እና የህዝብ አገልግሎቶችን ውጤታማነት ያሻሽላል:: በተለይ ስኬታማ ለሆኑ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ሙከራዎች ወደ ገበያ እንዲገቡ በማድረግና በማሰራጨት በሁሉም ዘርፎች ውስጥ በመግባት ኢኮኖሚያዊ እድገትን መገንባት አስፈላጊ ነው:: በተጨማሪም ለአገሪቱ ዕድገት አስፈላጊ የሆኑ አዳዲስ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ የጥናትና ምርምር መስኮችን በመለየት፤ አገራዊ የምርምር ፕሮግራሞችን ማስተባበር መደገፍና መምራት እንዲሁም ወደ ምርትና አገልግሎት እንዲሸጋገሩ መስራት ያስፈልጋል:: ስለዚህ በኢኖቬሽንና ትከኖሎጂ ሚኒስቴር የኢኖቬሽንና ልማት ዘርፍ የተሰጠዉን ተልእኮ ለማሳካት የሚከተሉት ዲይሬክቶሬቶች ይኖሩታል፡፡